Personuppgifter

LED Konsulten i Karlstad AB behandling av personuppgifter.

Denna information riktar sig till LED Konsulten i Karlstad AB kunder och beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet.
Med ”personuppgift” avses all information som kan hänföras till en enskild individ. När vi talar om ”behandling” eller ”personuppgiftsbehandling” kan det avse både hantering, insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter.
Inom LED Konsulten i Karlstad AB behandlas personuppgifter för en rad olika ändamål. Utgångspunkten i vår verksamhet är att all behandling ska vara transparent och att information ska kunna tillhandahållas till den registrerade om varför, när och hur denna behandling kan komma att ske.

LED Konsulten i Karlstad AB i rollen som personuppgiftsansvarig
LED Konsulten i Karlstad AB är personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter inom ramen för följande aktiviteter.
Utförande av administrativa åtgärder med koppling till kunden
Riktade marknadsföringsåtgärder

Följande kategorier av personuppgifter kan emellertid komma att behandlas.

kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
Administrativa åtgärder med koppling till kunden
Registrering av kontaktuppgifter i LED Konsulten i Karlstad AB kundregister.
Personuppgifterna i kundregistret kommer att sparas för en tid.
Affärsuppföljning och statistik
Riktade marknadsföringsåtgärder
Direktmarknadsföring baserad på en intresseavvägning

I syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring om LED Konsulten i Karlstad AB :s tjänsteutbud till både befintliga och potentiella kunder kan LED Konsulten i Karlstad AB komma att behandla personuppgifter avseende kundernas företrädare.

Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose LED Konsulten i Karlstad AB :s berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning kunna informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter till en utvald målgrupp. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser till arbetsplatsen samt eventuella uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Informationen och erbjudandet kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation.

Direktmarknadsföring baserad på samtycke
Om den registrerade har tillhandahållit sådant samtycke utgör samtycket den legala grunden för en sådan behandling. Om den registrerade på frivillig väg har lämnat sina personuppgifter för ett visst ändamål och i samband därmed har informerats om behandlingen anses den registrerade ha samtyckt till behandlingen. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser till arbetsplatsen samt eventuella uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning.
Information och erbjudanden om marknadsaktiviteter kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.


Genomförande av marknadsaktivitet
Den legala grunden för den sistnämnda behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose LED Konsulten i Karlstad AB :s berättigade intresse av att få rikta erbjudande om LED Konsulten i Karlstad AB:s utbud till deltagarna.


Medieproduktion för marknadsföring

I syfte att marknadsföra LED Konsulten i Karlstad AB och sprida kunskap om LED Konsulten i Karlstad AB :s verksamhet kan LED Konsulten i Karlstad AB komma att behandla personuppgifter i form av bilder - både stillbilder och rörliga bilder - och ljudupptagningar. Denna behandling görs med stöd av ett uttryckligt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.


Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång (s k registerutdrag)
Den registrerade har rätt att begära att få en bekräftelse från LED Konsulten i Karlstad AB om LED Konsulten i Karlstad AB behandlar personuppgifter som rör den registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse
Om den registrerade anser att en uppgift som hänför sig till den registrerade är felaktig eller ofullständig, har den registrerade även rätt att begära rättelse.

Rätt att motsätta sig behandling baserad på samtycke
Är det fråga om behandling av den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger den registrerade rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att den registrerade avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta till LED Konsulten i Karlstad AB, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på LED Konsulten i Karlstad AB :s berättigade intresse
Utöver ovanstående rättigheter har den registrerade även, i den utsträckning som gällande dataskyddslagstiftning tillåter, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på LED Konsulten i Karlstad AB :s berättigade intresse. LED Konsulten i Karlstad AB får dock fortsätta att behandla den registrerades personuppgifter, trots att denne har motsatt sig behandlingen, om LED Konsulten i Karlstad AB har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att begära begränsning eller radering, alternativt rätt att invända emot behandling samt dataportabilitet
Under vissa förutsättningar har den registrerade även rätt att begära begränsning eller radering av sina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Därutöver har den registrerade även rätt att få ut de personuppgifter som rör den registrerade som denne lämnat till LED Konsulten i Karlstad AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig.


Säkerhetsåtgärder
Målsättning
LED Konsulten i Karlstad AB :s målsättning är att värna om skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

LED Konsulten i Karlstad AB kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än de som angivits ovan i syfte att följa tillämpliga lagar och regler, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose LED Konsulten i Karlstad AB :s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara sig mot rättsliga anspråk.

LED Konsulten i Karlstad AB kan också komma att överföra personuppgifter till mottagare som återfinns i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som EU. För att säkerställa att personuppgifterna är ändamålsenligt skyddade har LED Konsulten i Karlstad AB ingått dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagarna eller sett till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats. Den registrerade har rätt att på begäran få en lista över vilka länder till vilka LED Konsulten i Karlstad AB överför personuppgifter med angivande av kategori av mottagare samt få en kopia på EU:s standardavtalsklausuler genom att kontakta LED Konsulten i Karlstad AB.

Se nedan för kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter
Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta LED Konsulten i Karlstad AB på följande e-postadress:

info@LED ledkonsulten.se

eller postadress
LED Konsulten i Karlstad AB
Personuppgiftsombudet
652 21 Karlstad
Den registrerade har även rätt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) vid klagomål.

Logga in